Hívjon minket: 06 62 287 248 vagy írjon Email-t az info@forrasgepek.hu címre

Szállítási feltételek

-Szállítási díjak

-Általános szerződési feltételek

-Adatkezelési tájékoztató


A raktáron lévő termékek szállítási határideje, a megrendeléstől számított 4-5 munkanap!

Szállítási díjak:

Belföldi kiszállítás esetén az utánvétes és előreutalásos díj költségek:

Súly Ár
0-3 kg 1 900 Ft
3,1-5 kg 2 400 Ft
5,1-10 kg 2 700 Ft
10,1-20 kg 2 900 Ft
20 kg felett kérjük, vegye fel a kapcsolatot a munkatársunkkal!

Külföldi címre történő szállítás egyedi árazással, előre utalásos fizetési móddal lehetséges!

 

Figyelem!

Szerbiában cégünket CABA MILANOVIC PR "X-MIX" képviseli, így oda rendelést, illetve szerbiai címre szállítást nem áll módunkban teljesíteni. Ilyen esetekben kérem a cég képviselőjét, Milanovics Csabát a +381 63 585 782 telefonszámon vagy az xmixhajdukovo@gmail.com e-mail-en keresni!


Szolvákiában cégünket B&B Team S.R.O cég képviseli, így oda rendelést, illetve szlovákiai címre szállítást nem áll módunkban teljesíteni. Ilyen esetekben kérem a cég képviselőjét, Michlian Norbertet a +421 905 864865 telefonszámon vagy a michlian@forras.sk e-mail-en keresni!

 

Upozornenie !

Na Slovensku nás zastupuje firma B&B TEAM, s.r.o. , Štúrovo, preto priame objednávky z SR nebudú akceptované. V prípade záujmu prosím kontaktujte nášho zástupcu.

Kontakt : Norbert Michlian, telefón: +421 905 864865 , e-mail: michlian@forras.sk .

 

 


 

 

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztató a FORRÁS GÉPEK KFT.,

http://www.forrasgepek.hu/hu/szallitasi-feltetelek/szallitasi-feltetelek#feltétel

címen elérhető

 webáruházához kapcsolódó adatkezelési szabályokról

 

Az Adatkezelő az Infotv. és az EU 2016/679 Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettségének a jelen szabályzatnak a webáruház honlapján történő nyilvánosságra hozatalával tesz eleget és biztosítja a megrendelés előtt a megismerésének lehetőségét.

  

Az adatkezelés célja:

 • a Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás lebonyolítása. A vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre – továbbiakban Ektv. -  és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Az adatkezelés célja a fenti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

 

Adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása [Rendelet 6. cikk 1) bek. a) pont]. A hozzájárulás az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével is megadható.  
 •  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont].
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. c) pont] például a számlázás esetében (általános forgalmi adóról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezése (jelenleg 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a) és a számvitelről szóló jogszabály vonatkozó rendelkezései (jelenleg: 2000. évi C. törvény 167.§-a)

 

Kezelt adatok:

 • az érintett vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok (név, lakcím, adószám vagy adóazonosító jel, születési adatok, anyja neve), a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat (a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés) továbbá hozzájárulás alapján a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját. A Társaság számlázás céljából adójogi előírásoknak megfelelően kezelheti az érintett nevét, adószámát, lakcímét, bizonylatokon és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, a befizető megadott adatait, aláírását, vállalkozói igazolvány számát, őstermelői igazolvány számát, adóazonosító jelét.

 

A személyes adatokat a feladataik ellátásához szükséges mértékben megismerheti a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítani lehet a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás adatfeldolgozójának, az online vásárlás biztosításához, teljesítéséhez szükséges adatokat a Társaság IT szolgáltató adatfeldolgozónak és a tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak, a kézbesítéshez szükséges adatokat (név, cm, telefonszám, áru) a futárszolgálat adatfeldolgozónak.

 

Igénybe vett adatfeldolgozó:

Royal Futár Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 32.)

 

A személyes adatok kezelésének időtartama: az érintett hozzájárulása esetén annak visszavonásáig, szerződés teljesítése esetén a szerződésből eredő igények elévüléséig, vásárlás esetén a számla kiállításától számított 8 évig [Számvtv. 169. § (2)] az adózási jogszabályok által előírt adatok vonatkozásában.  A regisztráció törlését az érintett bármikor kérheti.

 

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhelyére küldött aláírt levélben gyakorolhatja.

 

Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés egyik jogalapja a Társaság jogos érdeke, ezért az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Társaság törvényes, egyértelmű és valós érdeke a szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése, számlázás. A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés nem jár az Érintett aránytalan érdeksérelmével. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunk garantálja, ezen felül az érintettek az adatkezelés során jogosult az Infotv. és a Rendelet által biztosított jogaik gyakorlásárára és az adatokat csak az erre jogosult személyek ismerhetik meg.

 

 A jogos érdek, mint jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel valamint a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Ektv. előírja, hogy a webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: szolgáltató) köteles elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon a következő adatokat közzétenni:

Adatkezelő cég neve: FORRÁS GÉPEK KFT.

Székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 13.

Cégjegyzékszám: 06 09 004323

Képviselő: Vass Márk

Telefonszám: +36309381900

E-mail cím: info@forrasgepek.hu

Honlap: http://www.forrasgepek.hu/

 

 1. a szolgáltató neve: FORRÁS GÉPEK KFT.
 2. szolgáltató székhelye: 6793 Forráskút, Fő utca 13.

elektronikus levelezési címe: info@forrasgepek.hu

 1. a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése, a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Szegedi Törvényszék Cégbírósága,
  C.j.sz.: 06 09 004323
 2. ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt
 3. a szolgáltató adószáma 11393944-2-06
 4. a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
 5.  
 6. a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató elektronikus levelezési címét:
   Col Directinfo.Kft., iroda@directinfo.hu
 1. Jelen szabályzat az adatvédelmi alapszabályzatunkkal együtt érvényes, amely honlapukon szintén elérhető az alábbi linken: http://www.forrasgepek.hu/hu/szallitasi-feltetelek/szallitasi-feltetelek#feltétel

 

Kelt: Forráskút, 2018. 09. 25.

 

                                                                            Vass Márk

                                                                             ügyvezető

Ez a weboldal sütiket (cookies) és webanalitikát használ a felhasználói élmény javítása végett. Kérjük fogadja el ezek használatát. További információ